ONZE

visie

ONZE SCHOOL WIL DOELGERICHT EN EFFICIËNT ONDERWIJS ORGANISEREN BINNEN EEN VEILIGE, KINDGERICHTE OMGEVING. WE WILLEN KINDEREN OPTIMALE LEER- EN ONTPLOOIINGSKANSEN BIEDEN DOOR IN TE ZETTEN OP INTERACTIEVE, ERVARINGSGERICHTE EN EFFECTIEVE VORMEN VAN LEREN:

De wereld om ons heen en in de klas

We beschouwen de wereld (dichtbij en veraf) als een belangrijke partner in dit leerproces. Daardoor leggen we ook een grote focus op sociale vaardigheden, leerlingen- en ouderparticipatie en wereldopvoeding. Ons team bestaat uit personeelsleden die sterk gedreven zijn om onze leerlingen zodanig te begeleiden zodat ze later, als ze onze school verlaten, op weg zijn om zich te ontwikkelen tot mondige, creatieve en veelzijdige volwassenen. In onze school worden verschillen en gelijkenissen gezien en gebruikt als rijke kansen tot leren van, met en over elkaar en zorgen zo voor een natuurlijk, impliciete mini-samenleving die een voorbeeld is voor de volwassen samenleving.

Projecten komen tot leven

Het onderwerp van de projecten wordt gekozen en de leerkrachten gaan op zoek naar de leerdoelen die hierop betrekking hebben. We zorgen ervoor dat kinderen in grote mate leren door zelf te ontdekken, onderzoeken, zien en beleven. Dit zorgt immers voor een grotere interesse, motivatie en betrokkenheid bij de leerlingen.  Waardenontwikkeling en kritisch denken en handelen bij kinderen vergroten we door de actuele realiteit als uitgangspunt en oefenkader te kiezen. 

Ieder kind op zijn eigen tempo

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van ons onderwijs permanent op te volgen door schoolse en leerlinggerichte evaluatie en kwaliteitszorg. De school heeft een beleid van leerzorg en kwaliteitszorg dat erg gericht is op preventie van leermoeilijkheden. Daarnaast zorgen verschillende vormen van differentiatie en het implementeren van sticordi maatregelen ervoor dat elk kind zoveel mogelijk de juiste extra’s krijgt. Elk kind wordt op zijn niveau begeleid en ook geëvalueerd. Hierdoor vergroot hun betrokkenheid en welbevinden.

Onze aanpak wordt gestuurd door het doelgericht handelen van het team. Elke handeling van ons team is, vanuit een warme betrokkenheid met de kinderen, gericht op het bereiken van één (of meer) vooropgesteld(e) doel(en). Zo worden resultaten stapsgewijs opgebouwd en grondig geëvalueerd. Hierbij worden de eindtermen als minimumresultaat nagestreefd.

Allemaal kinderen met verschillende talenten

We stimuleren alle talenten van leerlingen die hun kansen op geluk en succes verhogen. We maken bewust leertijd vrij om met de kinderen specifieke domeinen actief te verkennen. Via onderzoek, ontwerp, beleving en dialoog ontwikkelen we de vaardigheden van de leerlingen efficiënt en effectief. Bovendien kiezen we op deze manier voor onderwijs dat levensecht is, emanciperend werkt en leerplezier verhoogt.  Onze werkwijze en visie is erop gericht permanente aandacht voor die talenten als onderdeel van totale persoonlijkheidsontwikkeling te hebben. We kiezen voor actuele, handelingsgerichte projecten met aandacht voor individuele talenten van kinderen.

Niet elk moment dezelfde manier van lesgeven

We versterken het individueel leren door contractwerk met gedeelde verantwoordelijkheid. We gaan uit van de heterogeniteit van de samenleving, de school en de klasgroepen. Samen leren en van elkaar leren is zinvol en leuk. Sociale vaardigheden krijgen structurele aandacht in onze werking. Doordat onze leerlingen zelf een actieve rol spelen in het leerproces, werken ze ook vaker samen en leren ze met en van elkaar.

Taal en sociale vaardigheden

Taal en sociale vaardigheden

Taal en sociale vaardigheden zijn belangrijke aandachtspunten op onze school.

  • Taalvaardigheid betekent voor ons: Het gebruiken van taal als hefboom voor sociale weerbaarheid en emancipatie, creatief en muzisch denken en handelen, reflectie en permanent lerend denken, zelfstandigheid en functioneren in groep. We gaan er daarom van uit dat aandacht voor taalvaardigheid en de keuze voor talige activiteiten sturende factoren zijn bij het ontwikkelen van creativiteit, mondigheid en veelzijdigheid.
  • Sociale vaardigheden zijn onmisbare competenties om te komen tot ontwikkelen, samenleven en persoonlijk geluk en evenwicht. We willen daarom bewust ruimte maken voor sociale vaardigheidstraining, waarbij kinderen kansen krijgen om positief gedrag in te oefenen in een veilige setting. Deze visie bepaalt continu de doelgerichtheid van ons handelen.

Ons Schoolreglement

Je kan het schoolreglement vinden via onderstaande knop

reglement